می فهمی یعنی چی این حرف کوک اجرای نت ترانه همدم معین.

نمایش یک نتیجه