نت سه تار ناوک مژگان از هایده با فیلم آموزشی

۲۷,۰۰۰ تومان

نت سه تار ناوک مژگان از هایده(از تیر مژگان میزنی ) ، شامل ۲ صفحه  تنظیم شده برای تار و سه تار در کوک re

تنظیم نت برای تار و سه تار : سعید سراج.

نت سه تار ناوک مژگان از هایده
نت سه تار ناوک مژگان از هایده با فیلم آموزشی